Domů Věda a výzkum

Věda a výzkum

Kromě péče o pacienty a výuky je věda třetím významným pilířem univerzitního pracoviště. Gynekologicko-porodnická klinika patří tradičně mezi pracoviště 1. lékařské fakulty s nejlepším vědeckým výkonem. V roce 2021 byla hodnocena na 6. místě ze 73 klinik a ústavů fakulty.   

Ve výzkumu spolupracujeme s mnoha dalšími klinikami a ústavy v rámci VFN, 1. LF či Akademie věd, ale i s mnoha zahraničními prestižními univerzitami. Většina projektů je zaměřena na tzv. klinický výzkum, jehož cílem je zlepšit současnou péči o pacienty. Výzkum na klinice je financován z několika zdrojů, z institucionální podpory 1. LF i VFN, z výzkumných grantů českých agentur (v roce 2022 celkem 4 granty) nebo zahraničních agentur (1 projekt v roce 2022), i z příspěvků nadací a jednotlivých dárců.   

Na klinice probíhají desítky vědeckých projektů. Kromě studií koordinovaných ze zahraničí, ke kterým se naše klinika připojila, jsme hrdí na ty projekty, které koordinuje naše pracoviště, a do kterých naopak přispívají zahraniční centra. Takových projektů probíhalo v roce 2022 na klinice X. Příkladem může být studie SENTIX, které se účastnilo 42 center z 18 zemí v Evropě, Latinské Americe a Jižní Africe.  

Hlavním výstupem vědecké práce jsou kvalitní publikace. V loňském roce byli naši vědečtí pracovníci autoři či spoluautoři X publikací ve špičkových zahraničních časopisech (IF), z toho X bylo publikací vlastních.  

Vědecké projekty z našeho pracoviště ovlivňují standardy léčby ve světě. Příkladem jsou výsledky studií v léčbě gynekologických zhoubných nádorů, které se staly součástí doporučených postupů v USA (https://www.nccn.org/guidelines – cervical cancer) nebo v Evropě (https://esgo.org/explore/guidelines/).   

 Seznam projektů koordinovaných naší klinikou se zahraniční účastí  

Zkratka  Název  Počet zapojených center  Počet zemí  Cíl studie  
SENTIX 

 

Sentinel lymph node in cervical cancer  42  18  Snížit rozsah operace pro karcinom děložního hrdla. 
CANNES  Cervical Cancer Lymph Node Staging  3  3  Srovnání přesnosti ultrazvukového vyšetření, magnetické rezonance a PETC/T při záchytu uzlinového postižení s cílem vybrat optimální metodu pro předoperační vyšetření pacientek s karcinomem děložního hrdla. 
ISAAC  Imaging Study in Advanced ovArian Cancer  5  3  Porovnat přesnost různých zobrazovacích metod (ultrazvukového vyšetření, celotělové magnetické rezonance a CT) ve stanovení rozsahu zhoubného nádoru vaječníků v pánvi a břišní dutině. 
ABRAX  ABandoning RAdical hysterectomy in cerviX cancer  51  19  Rozhodnout, je-li vhodné dokončit radikání hysterektomii při intraoperačním průkazu uzlinových metastáz u operací časného karcinomu děložního hrdla. 
MILLAC  Occult LN involvement in the LACC trial  8  6  Ověřit, zda LN obsahující nezjištěné mikrometastázy jsou příčinou vyššího počtu lokálních recidiv ve studii LACC 
SCCAN  The Surveillance in Cervical Cancer  20  14  Optimalizovat sledování pacientek po ukončení léčby karcinomu děložního hrdla. 
FERTISS  Fertility Sparing Surgery In Cervical Cancer Patients Outside Of Clinical Trials  44  13  Optimalizovat indikační kritéria provedení plodnost šetřících operací u karcinomu děložního hrdla.